Standard 20 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,4386,0602,590
Internal2,3525,9002,390
Door2,3402,283
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
33,0028,1502,330

Open Top 40 ft

Dimensions Width (m)Length (m)Height (m)
External 2,43812,1922,590
Internal 2,35212,0242,380
Door2,322,25
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
67,326,2804,200

Refrigerated High Cube 40 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,43812,1922,896
Internal2,28611,5702,546
Door2,2802,567
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
67,328,4004,100

Ventilated 20 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,4386,0602,590
Internal2,3405,9002,390
Door2,3402,270
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
32,9922,0502,350

High Cube 40 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,43812,1922,896
Internal2,35212,0302,695
Door2,3402,585
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
76,026,4804,000

Open Top 20 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,4386,0602,590
Internal2,3405,8902,360
Door2,322,25
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
32,6021,7002,300

Flat Rack 40 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,43812,1922,590
Internal2,41012,0201,955
Door
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
56,640,0504,950

Flat Rack 20 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,4386,0602,590
Internal2,3525,9002,310
Door
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
32,0029,5003,000

Refrigerated 40 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,43812,1922,590
Internal2,28511,5702,250
Door2,2902,265
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
58,426,0004,480

Refrigerated 20 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,4386,0602,590
Internal2,2855,4502,260
Door2,322,25
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
28,121,803,2

Standard 40 ft

DimensionsWidth (m)Length (m)Height (m)
External2,43812,1922,590
Internal2,35212,0302,390
Door2,3402,275
Volume (m3)Cargo (Ton)Tare Weight (Ton)
67,7028,7003,800